Golden
Mountain View, California

Mountain View, California

City in santa clara county, california, united states